Web Interstitial Ad Example

Tag Archives: 財務自由

理財個案:20年退休大計

的確有集中在物業類別的情況,但如果這些物業係有質素,縱使有少少偏重物業個邊,都算可保留。因此,如果物業質素不太差,香港的物業又不是不可保留,因為香港物業買賣成本大,加上物業潛在上落波動可以好大,因此,除非較有逼切去賣,又或你持有物業質素較差,否則,你可以保留現時的物業狀態。

   
  

不要只為公司而活!

我相信我們不是單為生存而活在這世上,人類與其他動物不同,不會單為存活、為傳宗接代而成為生存的唯一目的。我們會有高層次的思考,會出現基本生存以外的行為,同時會擁有人生的意義。起身返工放工,出糧洗錢又等出糧,一年一年又一年,若果你已踏出社會工作一段時間,相信都明白上述道出的現實。

   
  

理財個案:畢業生熱血找出路!

你現時先第一個月返工,因為初工作人工不高是正常的,你要把握機會吸收工作經驗,同埋學習。但我希望你認真想想,這份工長遠的情況,如果你認為長遠這是自己的方向,長遠人工會慢慢增加,這刻人工低不是問題,但如果長遠發展有限,你又不太開心,加上人工又不高,我會建議你轉工!

   
  

如你有「窮人思維」,就好難累積到大錢!

本人開辦股票課程都有幾年,每天都會收到讀者網友的查詢,比較有趣的是關於收費方面,部分意見頗為不一。有的向我反映課程收費偏貴,但又有人與我反映收費偏平(沒錯,竟然有人願意這樣同我講,我估他的意思是比坊間類似課程平)。

   
  

理財個案:4年後到英國買樓

我想先糾正你一個錯誤的投資觀念,我地投資一定係長線,你見全世界最成功的投資人巴菲特,都只會做長線投資,唔會短炒。

因為中短期股價,可以因為好多因素影響,有些因素甚至跟企業無關,所以無得計,但長線企業價值,必然會反映在股價上,只要長線持有優質股,就自然會有理想回報。

   
  

成功人士不做的10件事情(上)

若你有閱讀成功人士的傳記,都會發現他們有很多共通點,這可說成功人士的特質,而值得留意的是,成功人士與普通人的距離,其實並不是很大。成功人士比一般人更能把握機會,擁有更強的執行力,以及不輕言放棄,在一點一滴累積的情況下,就成了別人眼中的成功人士。

   
  

理財個案:股樓並行,財務自由大法!

你想長遠有3層樓,只要一步步進行,有機會做到的。同時,長遠可以做到財務自由的。你應善用現時的每月所得,你仍算是年輕,仍是累積財富的黃金時期,而我們進行人生財富累積,會用「先增值,後現金流」作策略,這刻你應較集中在增值方面,好好運用資金,相信將來會滾得一定的財富。

   
  

投資房託注意的6件事

房地產信託基金(REIT)是不差的投資工具,現時不少房託在港交所都有上市。投資房託有少少似「買樓收租」,但不是自己買樓,而是該基金買樓,並買入一個物業組合,自己則擁有組合的一小部分。而該基金會買入不同類別的物業,同時進行管理,並將租金派給投資者,令投資者如同買樓收租一樣。

   
  

不要以窮人模式思考(上)

大部分人不知道窮人思維與有錢人思維的分別,因為他們不知道世上竟然有另一套思維,一般人根本沒有機會接觸到有錢人思維,他們所接觸的思維,所受的教育,都是由老師、父母、朋輩所教導,而這些人大多不是有錢人,因此大部分人成長時所形成的思維,都是窮人思維。

   
  

小心投資陷阱

投資是生活中重要的一環,我們必然會遇到,由於一般人的投資知識不足,以至投資產品的設計者,會利用投資詞語的運用技巧,令一般人對產品產生不同的觀感,甚至是不一樣的理解,而這正是設計商背後的目的,因此一般的投資者一定要小心。